Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: P.J.W. Hakkaart

BIG-registraties: 39047700025

Overige kwalificaties: niet van toepassing

Basisopleiding: Doctoraal Examen Psychologie-Funktieleer 1986, RUU

Persoonlijk e-mailadres: info@praktijkhakkaart.nl

AGB-code persoonlijk: 94001311

Praktijkinformatie

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie, P.J.W. Hakkaart

E-mailadres: info@praktijkhakkaart.nl

KvK nummer: 37152458

Website: www.praktijkhakkaart.nl en www.medischcentrumelisabeth.nl

AGB-code praktijk: 94004175

2. Biedt zorg aan in

 • 2a. de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde-ggz
 • 2b. Categorie C

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht:

Doelgroep – Volwassenen en Ouderen binnen een ambulante, individuele setting.

Er wordt gewerkt vanuit een eclectisch kader, vooral gebaseerd op (cognitieve-) gedragstherapie en psychodynamische psychotherapie. Uitgangspunt is protocollair werken maar er kan beargumenteerd van worden afgeweken. Toegespitste technieken/theorieën als EMDR en Schematherapie behoren tot de mogelijkheden.
Een diepergaande inzichtgevende psychotherapie behoord ook tot de mogelijkheden. Er kunnen ook combinaties gemaakt worden.
E-Health kan een onderdeel van een behandeltraject zijn.
Waar nodig worden “significant others” bij de behandeling betrokken.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

 • Depressie
 • Angst
 • Restgroep diagnoses
 • Dissociatieve stoornissen
 • Genderidentiteitsstoornissen
 • Psychische stoornissen door een somatische aandoening
 • Seksuele problemen
 • Persoonlijkheid
 • Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar en coördinerend regiebehandelaar

Naam: PJW Hakkaart

BIG-registratienummer: 39047700025

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en), Collega psychologen en -psychotherapeuten en overige GGZ-netwerken indien nodig voor cliënt

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen Medisch Centrum Elisabeth te Alkmaar en regionale huisartsen, Collega’s Psychologen- psychotherapeuten

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Doorverwijzing van en naar collega psychologen, en doorverwijzing van en naar huisarts en/of psychiater ten aanzien aanvullende diagnostiek, en/of medicatie. Ook voor consultatie, intervisie en overleg.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis terecht bij mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst en via de Huisartsenpost T: 072-5180618

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: contact met huisartsenpost is voldoende.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

 • Mw. L. de Laat- Godefrooy, Klinisch psycholoog – psychotherapeut
 • Mw. J. Keijzer, Psychotherapeut
 • Dhr. M. Stavenuiter, Klinisch psycholoog – psychotherapeut
 • Dhr. R. Schuitemaker, Klinisch psycholoog – psychotherapeut

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

 • Via intervisie groep: casuistiek -en reflectiebespreking
 • Onderlinge consultatie
 • Gezamenlijk congresbezoek

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg 

Heeft u een contract met de zorgverzekeraars? Ja, met alle zorgverzekeraars in Nederland

7. Behandeltarieven

Ik heb de tarieven (ook voor zelfbetalers) die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de Klachtenfunctionaris van de LVVP

Link naar website: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar: Mw. L. de Laat-Godefrooy, Klinisch psycholoog – psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link en kunnen deze telefonisch opvragen:

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkhakkaart.nl

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld:

Paul Hakkaart, Praktijk voor Psychologie & Psychotherapie
Aanmelden T: 072-5129645
E : info@praktijkhakkaart.nl

Bij aanmelding wordt een aantal gegevens gevraagd zoals de naam van uw ziektekostenverzekeraar, of u een verwijsbrief heeft (meestal via de huisarts), of u in hoofdlijnen de aanmeldingsproblematiek
wilt beschrijven, de wachttijd wordt besproken en wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

 1. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Regelmatige evaluatiegesprekken met de cliënt en ik gebruik en maak ROM-lijst bespreekbaar.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord

 • -Voortgangsbespreking en evaluatie van het behandelplan
 • -ROM-gebruik
 • -Intervisie

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

 • Bij de GB-GGZ trajecten hanteer ik een periode van 6 weken
 • Bij de SGGZ trajecten een periode van 6 weken, uitlopend naar 3 maanden

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): In gesprek en naar aanleiding van de ROM-gegevens en evaluatie via het platform Therapieland.nl

 1. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

 1. Omgang met patiëntgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

III. Ondertekening

Naam: P. Hakkaart

Plaats: Alkmaar

Datum: maart 2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja